Existeix el dilema entre la gent si és millor muntar un arbre natural o artificial per les festes nadalenques a les nostres llars. Intentarem explicar de manera clara i justificada quina és la millor opció.

Sembla que plantar un arbre durant 5-6 anys per tal de ser arrencat per decorar per Nadal pugui ser menys sostenible que col·locar-ne un d’artificial. Si ho analitzem en detall, veurem que NO és cert.

La producció d’avets naturals es fa en vivers preparats per al creixement d’aquests arbres. Durant el període de creixement consumeixen força aigua, cosa que fa que a simple vista pugui semblar menys sostenible. La producció ja es fa en zones humides, amb riquesa d’aigua. Però durant aquests anys també alliberen oxigen (O2), reduint el diòxid de carboni (CO2), gas que provoca l’efecte hivernacle i que els humans produïm cada vegada en quantitats més elevades, de manera alarmant.

A més, quan els avets es retiren dels camps, es reforesten amb nous exemplars, sense deixar de produir oxigen i sense deixar els terrenys erms. El problema seria si els arbres es talessin de manera descontrolada dels boscos, que no és el cas.

Per a la producció d’un avet artificial s’utilitzen diferents productes químics gens sostenibles i de molt difícil degradació. L’avet natural, una vegada acabades les festes, es recull en punts habilitats o centres de reciclatge i es transforma en compost, 100 % reutilitzable. Un arbre artificial pot tardar centenars d’anys en degradar-se del tot.

Al mercat podem trobar també els arbres arrelats, amb un cost més elevat, però que posteriorment es poden plantar al jardí de casa, en cas de tenir-ne. No es poden plantar als nostres boscos perquè no són espècies autòctones.

Segons alguns estudis, si parlem en termes mediambientals, perquè un avet artificial fos menys perjudicial per al medi ambient respecte un de natural, s’hauria de reutilitzar un mínim de 18-20 anys, cosa totalment improbable.

L’avet artificial només s’imposa al natural en termes econòmics, sempre que es reutilitzi entre 3 i 5 anys mínim.

Per tant, sense cap mena de dubte, a l’hora de decidir entre un avet natural o artificial des del punt de vista mediambiental escollirem l’avet NATURAL.

I recordem que acabades les festes, si l’avet no és arrelat, es dugui o bé a punts de recollida o a centre de gestió de residus per poder donar-li un nou ús com a fertilitzant.

Jordi Claramunt, Enginyer Tècnic Agrícola.